Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

Elektro Kalori Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

A-TANIMLAR

1.Kişisel Veri, İlgili Kişi, Kişisel Verinin Toplanması ve İşlenmesi

1.1.Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Buna göre ad, soyad, adres, telefon, iletişim bilgileri vb. kişisel bilgilerdir. İşlenen kişisel veriler Elektro Kalori Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye ait www.elektrokalori.com.tr  isimli site ziyaret edilirken, siteye üye olunurken veya siteden sipariş verilirken veya hizmet alınırken ilgili tarafından paylaşılan bilgiler, çerezler, sitenin ziyaret edilmesi, ilgili ve site arasındaki iletişim faaliyetleri aracılığı ile toplanmaktadır.

1.2.İlgili kişi kişisel verisi işlenen gerçek kişidir. Buna göre siteyi ziyaret eden, kullanan, siteye üye olan, sipariş veren ve siparişi teslim alacak olanlarla siteden hizmet alanlar ilgili kişidir.

1.3. Kişisel verilerin işlenmesi ile kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kast edilmektedir.

2.Veri Sorumlusu

2.1.Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olup Elektro Kalori Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi veri sorumlusudur.

2.2.İşbu aydınlatma metni ile veri sorumlusunun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.10’da düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiği kabul edilir.

B-KİŞİSEL VERİ İŞLEMEDEKİ HUKUKİ SEBEPLER, AMAÇLAR VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

1-Kişisel Veri İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak www.elektrokalori.com.tr isimli siteyi ziyaret etmeniz, siteye üye olmanız ve site aracılığıyla alışveriş yapmanız kişisel verilerinizin işlenmesine rıza verdiğiniz anlamına gelir. Kişinin rızası olmasa bile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/a gereği kanunlarda açıkça öngörülmesi, madde 5/ç gereği veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, madde 5/e gereği bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, madde 5/f gereği ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde de işlenebilir.

2-Kişisel Verileri İşlemekteki Amaç

Bu kapsamda www.elektrokalori.com.tr adresini ziyaret etmeniz, sitede üyelik kaydı oluşturmanız ve bu üyelik kaydı üzerinden alışveriş yapmanız durumunda kişisel verileriniz:

-Üyelik kaydınızın yapılması

-Onay verdiğinizde fırsat ve kampanyalardan haberdar edilmeniz

-Gerektiğinde tarafınızla iletişim kurulması

-Yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulması ve site kullanımları doğrultusunda ilgi ve beğenilerinize uygun bir site içeriği oluşturulması, kupon, indirim, özel promosyon, kampanya, alışveriş fikirleri ve ilgili mal ve hizmetlere ilişkin pazarlama ve reklam sunmak suretiyle daha iyi ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi yaşamanızın sağlanması

-Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi (adli idari kurumlar aracılığıyla), risk yönetimi

-Şikayetlere cevap verilmesi ve problemlerin çözümü amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

3- Elektro Kalori Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından işlenen kişisel veriler:

-Kişinin sitede tanınmasına ve kişiyle iletişime geçilebilmesine yarayan kimlik verisi (ad soyad, doğum tarihi, yaş ve üçüncü kişiye teslim gerçekleşecekse bu kişinin adı soyadı)

-Teslimatın yapılması ve doğabilecek problemlerin çözümü, kampanya ve indirimlerden haberdar edilmesi için kişiyle iletişime geçilmesine yarayacak iletişim verisi (telefon numarası, e posta adresi, ev/iş adresi veya teslim edilecek üçüncü kişinin teslim adresi, telefon numarası, e posta adresi), konum verisi, teslimat yapılacak üçüncü kişinin konum bilgisi

– Müşteri işlemlerine dair bilgiler (Çözüm üretmek ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla siteyi ziyaret edenlerin, üyelerin, müşterilerin tercih, talep, sipariş ve sepet bilgileri, yorumları, şikayetleri, ilgili tarafından şirketle/siteyle paylaşılan bilgiler, telefon görüşmeleri)

-Güvenlik amaçlı bilgiler (IP adresi, kullanıcı adı, şifre bilgileri)

-Finansal bilgiler (seçilen ürünlerin, alınan hizmetin tutarı, fatura bilgisi, ücret iadesinin söz konusu olduğu durumlarda banka bilgisi, hesap numarası)

-Çerez kullanımı sebebi ile edinilen kayıtlar işlenmektedir.

C-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Elektro Kalori, üyelik ilişkisi ile sınırlı olarak işlenen kişisel verilerinizi siparişlerin gönderiminin sağlanması için kargo tedarikçisi şirketler, ödeme işlemlerinizin yapılması için online ödeme hizmeti sunan şirketler/bankalar ve gerekmesi durumunda ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla), avukatları, danışmanları, muhasebecileri ile ayrıca tarafınızca kampanya izni verilmesi durumunda pazarlama yapılması, size özel kampanyaların sunulması ve yapılan kampanyalar hakkında bilgilendirmelerde bulunulması ve iletişime geçilmesi amacıyla sosyal medya tedarikçisi şirketler, elektronik pazarlama şirketleri ile gerekmesi halinde mahkemeler ve yetkili kamu kurumları ile yukarıdaki amaçlar doğrultusunda paylaşılabilecektir.

D-KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI ve SİLİNMESİ

Kişisel veriler ilgilinin talebi üzerine veya mevzuattaki azami saklama sürelerine de uyularak işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi Elektro Kalori Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ve site de dahil olmak üzere bu bilgilere bir daha hiç kimsenin ulaşamayacağı, bunların hiç kimse tarafından kullanılamayacağı anlamına gelmektedir. Kişisel verilerin anonim hâle getirilmesi ise veri sahiplerinin kim olduğunun somutlaştırılamayacağı anlamına gelmektedir.

E-KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11’de düzenlendiği üzere veri sorumlusuna başvurarak

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu hakları kullanmak istediğinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sorumlusu Elektro Kalori Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye daha önce bildirdiğiniz ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletebilirsiniz. Söz konusu tebliğe göre başvurunuzda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunun bulunması zorunludur. Başvuru halinde Elektro Kalori Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Elektro Kalori Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir. Ayrıca kişisel verilerin korunması için uygulanan şirket politikalarını öğrenmek için en.elektrokalori.com.tr” adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı da inceleyebilirsiniz.

Elektro Kalori Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından kişisel verilerimin toplanması, işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile işlenen kişisel verilerimin ne olduğu, ayrıca kişisel veri işlenmesi sebebiyle sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

Adı/Soyadı :
Tarih :